Thông tin công trình

Chủ đầu tư:   Thiên đường bảo sơn.
Địa chỉ:   Khu công viên Thiên đường bảo sơn.